Co dělat když…2020-04-21T17:34:01+00:00

Návody a postupy

Níže jsme Vám napsali pár rad, jak postupovat když potřebujete měření hluku, měření vibrací nebo pasportizaci. Přečtěte si je a pak nám zavolejte na telefon 608 333 666 nebo napište na email info@merenihluku.cz

Měření kročejové neprůzvučnosti2019-03-11T22:14:28+00:00

Měření stavení kročejové neprůzvučnosti typicky potřebujete pro potřeby stavebního řízení.

Kročejová neprůzvučnost je schopnost stropu pohlcovat zvuk. Čím větší je hodnota kročejové neprůzvučnosti , tím méně budete uvnitř budov slyšet kroky sousedů nad vámi.

Před měřením je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice, či požadavek stavebního úřadu, kde je popsáno co a kde se má měřit
 • zajistit vstup do objektu s měřenou konstrukcí – je nutné mít přístup jak do prostor kde bude probíhat měření, tak také do prostor tzv vysílacích – tam kde bude umístěn generátor kročejového hluku
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být dokončeny stavební práce na měřených  stropech / podlahách
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být osazena a stavebně zapravena okna a dveře
 • ve vysílacích místnostech potřebujeme mít k dispozici proud 220V pro napájení generátoru kročejového hluku
 • v místě měření nesmí probíhat stavební práce a ani jiné hlučné činnosti, které by rušily (ovlivňovaly) měření hluku
 • časová náročnost na měření je cca 20 minut na jeden měřící bod
 • měření je možné provádět v jakékoliv době, pouze je vhodné přihlédnout k tomu, že při měření produkujeme hluk až 95dB

Měření se často provádí v těchto případech:

 • kolaudace provozovny restaurace v 1.NP bytového domu vůči bytu ve 2.NP – provádí se měření hluku z restaurace, kde se simulují provozní podmínky – tedy i kročejový hluk
 • kolaudace bytového domu po rekonstrukci – provádí se měření kročejového hluku mezi dvěma obytnými místnostmi situovanými nad sebou
 • kolaudace novostavby bytového domu – provádí se měření kročejového hluku mezi dvěma obytnými místnostmi situovanými nad sebou
 • měření pro reklamační řízení majitelů nových bytů, kteří slyší kroky svých soused více, než by bylo pro ně komfortní
Měření hluku z provozu tepelného čerpadla2019-03-11T23:03:55+00:00

Měření hluku z provozu tepelných čerpadel jsou v současné době často poptávána – jedná se obvykle o měření hluku pro potřeby kolaudačních řízení novostaveb.

Měření hluku z provozu tepelného čerpadla vyžadují hygienická stanice pro zjištění, zda nejsou překročeny hygienické limity pro hluk v chráněném venkovním prostoru stavby – kterým je v těchto případech stavba sousedící s pozemkem, na kterém je umístěna stavba s tepelným čerpadlem.

Měření hluku z provozu tepelného čerpadla je vhodné provádět při nízkém okolním hluku, tedy ideálně brzy ráno, nebo pozdě večer – tedy v době kdy je nízká hladina okolního hluku z dopravy a jiných zdrojů. 

DŮLEŽITÉ!  – tepelné čerpadlo musí být zprovozněno a tedy v chodu a je nutné během měření hluku jej zapnout na maximální výkon. U měření tedy musí být přítomna osoba, která umí tepelné čerpadlo ovládat.

P.S. ano skutečně už jsme párkrát přijeli na měření tepelného čerpadla, které nebylo funkční

Před měřením je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice, či požadavek stavebního úřadu, kde je popsáno kde se má měřit
 • je-li to možné zajistit vstup na pozemek s nejbližším rodinným či bytovým domem, ke kterému je tepelné čerpadlo orientováno
 • zajistit aby byl v době měření přítomen člověk obeznámený s ovládáním tepelného čerpadla – nestačí, že je tepelné čerpadlo v chodu. je nutné zajistit aby bylo v chodu na maximální provozní výkon s také musí být možnost a schopnost jej vypnout, na čas kdy bude provedeno měření hluku okolí (zbytkového hluku)
 • zajistit vstup do objektu s měřenou konstrukcí – je nutné mít přístup jak do prostor kde bude probíhat měření, tak také do prostor
 • v místě měření nesmí probíhat stavební práce a ani jiné hlučné činnosti, které by rušily (ovlivňovaly) měření hluku
 • časová náročnost na měření je cca 50 minut na jedno tepelné čerpadlo
 • měření není možné provádět za nevyhovujících klimatických podmínek – jako je silný déšť a silné poryvy větru
Průběh pasportizace2019-02-06T16:49:40+00:00
 • Naše práce vždy začíná průzkumem v terénu
 • Posuzujeme vnější stav objektů, tak aby se odhalila místa, kde by jen vlivem pohybu stavební techniky nebo prováděním stavebních prací mohlo dojít k poškození objektů
 • Po provedení tohoto prvotního průzkumu je investor informován o zjištěném stavu, tak aby ještě před započetím stavby mohlo dojít k zajištění problematických míst
 • Tento postup se nám v praxi mnohokrát osvědčil, v převážné většině se jednalo o nutnost zajištění nestabilního oplocení, odpadávajících obkladů a částí fasád
 • Následuje podrobný průzkum objektů a zdokumentování stávajícího stavu
 • Tato práce může zahrnovat pouze pasportizaci vnější, nebo také i pasport vnitřních částí objektů
 • Před započetím podrobné dokumentace staveb roznášíme do schránek pasportizovaných objektů informační letáky pro majitele a nájemníky tak, aby byli obeznámeni s plánovaným pořizováním fotografické a filmové dokumentace
 • Do termínu předání staveniště pak investorovi předáváme zprávu zahrnující podrobný popis zjištěných závad na objektu, včetně rozsáhlé fotodokumentace. Součástí zprávy je fotodokumentace v barevném provedení, základní nabídka obsahuje 4 paré. Další fotografie, případně filmy jsou předány na CD nebo flash disku
 • Investorům jsme vždy k dispozici i v průběhu stavby, kdy podle potřeby komunikujeme se stavbyvedoucími a podle dohody prováníme průběžnou dokumentaci, ta je u probíhající stavby často prováděna na popud majitelů dotčených objektů. V takových případech za investory často přebíráme komunikaci a stáváme se prostředníky mezi realizační firmou a majiteli objektů
Měření hluku z provozu vzduchotechniky (VZT)2019-02-07T11:50:13+00:00

Hluk z provozu vzduchotechniky (VZT) typicky potřebujete naměřit pro potřeby stavebního řízení.

Před měřením na místě  je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice – je-li k dispozici
 • adresu s místem instalace vzduchotechniky a kontakt na osobu, která bude účastna měření jako zástupce objednatele
 • fakturační údaje objednatele

Pro samotné měření je potřeba:

 • zajistit vstup do prostor s instalovanou vzduchotechnikou
 • zjistit, kde se v objektu nachází sání čerstvého vzduchu a odvod vzduchu
 • zajistit aby byla vzduchotechnika v době měření v chodu
 • v místě měření nesmí brobíhat jiné činnosti, které místo měření hlukově zatěžují (hlučné práce v domě atp.)

Protokol z měření bude vystaven do pěti pracovních dnů.  V případě naléhavé zakázky, jeli potřeba protokol dříve, účtujeme rychlostní příplatek. V případě, že hluk z provozu tepelného čerpadla nevyhoví hygienickým limitům, nebude vystaven protokol a bude účtována fixní sazba.

Měření hluku z provozu výtahu2019-02-07T11:50:29+00:00

Hluk z provozu tepelného výtahu typicky potřebujete naměřit pro potřeby stavebního řízení.

Před měřením na místě  je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice – je-li k dispozici
 • adresu s místem instalovaného výtahu a kontakt na osobu, která bude účastna měření jako zástupce objednatele

Pro samotné měření je potřeba:

 • zajistit vstup do objektu s instalovaným výtahem
 • zajistit vstup do bytu, který přiléhá k výtahové šachtě
 • zajistit aby byl výtah v době měření funkční
 • v místě měření nesmí brobíhat jiné činnosti, které místo měření hlukově zatěžují (hlučné práce v domě  atp.)

Protokol z měření bude vystaven do pěti pracovních dnů.  V případě naléhavé zakázky, jeli potřeba protokol dříve, účtujeme rychlostní příplatek. V případě, že hluk z provozu tepelného čerpadla nevyhoví hygienickým limitům, nebude vystaven protokol a bude účtována fixní sazba.

Měření hluku z dopravy (silniční, železniční,letecká)2019-02-07T11:50:47+00:00

Hluk z dopravy typicky potřebujete naměřit pro potřeby stavebního řízení.

Dopravní hluk lze měřit venku i uvnitř budov. V obou případech lze měření provézt pouze za dobrých meteorologických podmínek. Nesmí být mokré vozovky, pršet, ležet sníh a nesmí být mlha.

Délka měření je odvislá od očekávané přesnosti měření. Nejřesnějším měřením je 24hodinové konstatní měření hluku z dopravy. Měření je možné zkrátit na několik kratších celků, ale klesá pak jeho přesnost.

Při každém měření hluku z dopravy je třeba v průběhu měření zaznamenávat intenzity dopravy na komunikaci či dráze.

Před měřením na místě  je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice – je-li k dispozici
 • adresu s místem měření a kontakt na osobu, která bude účastna měření jako zástupce objednatele

Pro samotné měření je potřeba:

 • zajistit vstup do objektu, kde má měření probíhat – v případě měření vnitřního hluku z dopravy
 • zajistit vstup k fasádě objektu, kde má měření probíhat  (před okno obytné místnosti) – v případě měření venkovního hluku z dopravy
 • v místě měření nesmí brobíhat jiné činnosti, které místo měření hlukově zatěžují (hlučné práce v domě, venkovní prořízka zeleně  atp.)

Protokol z měření bude vystaven do pěti pracovních dnů.  V případě naléhavé zakázky, jeli potřeba protokol dříve, účtujeme rychlostní příplatek.

Měření stavební vzduchové neprůzvučnosti2019-03-10T21:19:26+00:00

Měření stavení vzduchové neprůzvučnosti obvykle potřebujete pro potřeby stavebního řízení a kolaudaci.

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost zdí, příčky či stropu pohlcovat zvuk. Čím větší je hodnota neprůzvučnosti, tím méně budete uvnitř budov slyšet venkovní hluk, či hluky od sousedů vede Vás nebo nad vámi.

Před měřením je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice, či požadavek stavebního úřadu, kde je popsáno co a kde se má měřit
 • zajistit vstup do objektu s měřenou konstrukcí – je nutné mít přístup jak do prostor kde bude probíhat měření, tak také do prostor tzv vysílacích – tam kde bude umístěn generátor šumu
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být dokončeny stavební práce na měřených příčkách a stropech, vyjma výmalby
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být osazena a stavebně zapravena okna a dveře
 • ve vysílacích místnostech potřebujeme mít k dispozici proud 220V pro napájení generátoru šumu
 • v místě měření nesmí probíhat stavební práce a ani jiné hlučné činnosti, které by rušily (ovlivňovaly) měření hluku
 • časová náročnost na měření je cca 20 minut na jeden měřící bod
 • měření je možné provádět v jakékoliv době, pouze je vhodné přihlédnout k tomu, že při měření produkujeme hluk až 110dB

Měření se často provádí v těchto případech:

 • kolaudace provozovny v 1.NP bytového domu vůči bytu ve 2.NP – provádí se měření zvukové neprůzvučnosti stropu mezi 1.NP a 2.NP
 • kolaudace bytového domu po rekonstrukci – provádí se měření mezibytových příček a stropů
 • kolaudace novostavby bytového domu – provádí se měření mezibytových příček a stropů
 • měření pro reklamační řízení majitelů nových bytů, kteří se slyší více, než by bylo pro ně komfortní