Pasportizace je zaznamenání a zdokumentování současného, stavebně technického, stavu komunikace. Její využití je zejména jako součást přípravných prací pro stavbu, kdy jsou dokumentovány obrusné vrstvy, kanalizační víka, chodníky a obruby. Další využitím jsou dokumentace objízdných tras v souvislosti s plánovanými stavbami, dokumentace pro dotační programy.

Průběh pasportizace

 • Podrobná fotodokumentace a video dokumentace komunikací, včetně silničních propustků a inventáře, jako jsou svodidla, sloupy osvětlení, značení atd
 • Určený úsek komunikací je rozdělen staničením do úseků v rozmezí 50 m-100 m a je provedena podrobná fotodokumentace silničního svršku
 • Výstupem pasportizace je podrobná zpráva s fotodokumentací
 • Pasportizované úseky mohou být zaznamenány také na videozáznam v 4K kvalitě
 • Pasportizovány jsou v závislosti na šířce komunikace v jednom, či dvou jízdních směrech. Tak aby byl zaznamenáván stav komunikace včetně krajnic a blízkého okolí

Pasportizace provádíme pro projekční a architektonické kanceláře, developery, stavební firmy, obce i soukromé subjekty. Pasportizace je zaznamenání a zdokumentování současného, stavebně technického, stavu budovy. Její využití je zejména jako součást přípravných prací pro stavbu, kdy jsou dokumentovány objekty v blízkosti plánovaných staveb.

Pasportovat je možné jak interiéry, tak i exteriéry budov. Exteriérové pasporty slouží zejména k dokumentaci škod a řešení pojistných událostí pojišťovnou. Pasporty interiérů a jejich vybavení zase jako součást předávací dokumentace při pronájmech, například hotelů, restaurací a zámků.

 • Naše práce vždy začíná průzkumem v terénu
 • Posuzujeme vnější stav objektů, tak aby se odhalila místa, kde by jen vlivem pohybu stavební techniky nebo prováděním stavebních prací mohlo dojít k poškození objektů
 • Po provedení tohoto prvotního průzkumu je investor informován o zjištěném stavu, tak aby ještě před započetím stavby mohlo dojít k zajištění problematických míst
 • Tento postup se nám v praxi mnohokrát osvědčil, v převážné většině se jednalo o nutnost zajištění nestabilního oplocení, odpadávajících obkladů a částí fasád
 • Následuje podrobný průzkum objektů a zdokumentování stávajícího stavu
 • Tato práce může zahrnovat pouze pasportizaci vnější, nebo také i pasport vnitřních částí objektů
 • Před započetím podrobné dokumentace staveb roznášíme do schránek pasportizovaných objektů informační letáky pro majitele a nájemníky tak, aby byli obeznámeni s plánovaným pořizováním fotografické a filmové dokumentace
 • Do termínu předání staveniště pak investorovi předáváme zprávu zahrnující podrobný popis zjištěných závad na objektu, včetně rozsáhlé fotodokumentace. Součástí zprávy je fotodokumentace v barevném provedení, základní nabídka obsahuje 3 paré. Další fotografie, případně filmy jsou předány na CD nebo flash disku
 • Investorům jsme vždy k dispozici i v průběhu stavby, kdy podle potřeby komunikujeme se stavbyvedoucími a podle dohody prováníme průběžnou dokumentaci, ta je u probíhající stavby často prováděna na popud majitelů dotčených objektů. V takových případech za investory často přebíráme komunikaci a stáváme se prostředníky mezi realizační firmou a majiteli objektů
 • V poslední době jsme rozšířili naši nabídku o měření hluku ze stavební činnosti

V závislosti na vzdálenosti okolních objektů od plánované stavby a na jejich technickém stavu provádíme pro investory a stavební společnosti pasportizace interiérů, obytných i průmyslových staveb se zaměřením na zadokumentování aktuálního stavu případných vad. Pasportizace je prováděna formou fotodokumentace s možností označení a měření případných trhlin ve zdivu. V převážně většině jsou dokumentovány místnosti objektů, které jsou orientovány k plánované stavbě, případně demolovanému objektu. Nebo ke komunikaci, na které je plánováno zvýšení dopravy, zvláště těžké, staveništní. Součástí naší práce při provádění pasportizace interiérů je také jednání s vlastníky objektů o umožnění vstupu a provedení pasportizace. Současně s pasportováním interiéru je vždy prováděno i pasportování exteriéru.

 • Prvotním krokem je kontaktování vlastníků nemovitostí a jejich obeznámení s plánovaným záměrem
 • Následně při umožnění vstupu terénní skupina provádí podrobné zadokumentování interiérů objektů, nejen domů, ale i přilehlých staveb, jako jsou garáže a dílny
 • V případě, že je objekt podsklepen, je kladen velký důraz na pasportizaci podzemních prostor
 • V případě provádění pasportizace interiéru je vždy sepsán protokol o provedení pasportizace se záznamem základních technických dat, jako je stáří objektu, výčet větších rekonstrukcí a protokol je majiteli objektu předán k podpisu a v kopii