• Naše práce vždy začíná průzkumem v terénu
  • Posuzujeme vnější stav objektů, tak aby se odhalila místa, kde by jen vlivem pohybu stavební techniky nebo prováděním stavebních prací mohlo dojít k poškození objektů
  • Po provedení tohoto prvotního průzkumu je investor informován o zjištěném stavu, tak aby ještě před započetím stavby mohlo dojít k zajištění problematických míst
  • Tento postup se nám v praxi mnohokrát osvědčil, v převážné většině se jednalo o nutnost zajištění nestabilního oplocení, odpadávajících obkladů a částí fasád
  • Následuje podrobný průzkum objektů a zdokumentování stávajícího stavu
  • Tato práce může zahrnovat pouze pasportizaci vnější, nebo také i pasport vnitřních částí objektů
  • Před započetím podrobné dokumentace staveb roznášíme do schránek pasportizovaných objektů informační letáky pro majitele a nájemníky tak, aby byli obeznámeni s plánovaným pořizováním fotografické a filmové dokumentace
  • Do termínu předání staveniště pak investorovi předáváme zprávu zahrnující podrobný popis zjištěných závad na objektu, včetně rozsáhlé fotodokumentace. Součástí zprávy je fotodokumentace v barevném provedení, základní nabídka obsahuje 4 paré. Další fotografie, případně filmy jsou předány na CD nebo flash disku
  • Investorům jsme vždy k dispozici i v průběhu stavby, kdy podle potřeby komunikujeme se stavbyvedoucími a podle dohody prováníme průběžnou dokumentaci, ta je u probíhající stavby často prováděna na popud majitelů dotčených objektů. V takových případech za investory často přebíráme komunikaci a stáváme se prostředníky mezi realizační firmou a majiteli objektů